Bookmark and Share     Sitemap


 
Referat af generalforsamling 2016

                   Søndag den 22. maj 2016 kl. 14.00 i
                   Gæstgivergården Phønix, Holstebro
 
1. Valg af dirigent: Anna-Lise Lisbjerg.
2. Beretninger: Henry gennemgik årets gang og vi er pt.80 medlemmer.
Bestyrelsens beretninger for årets forskellige arrangementer.
Henry fremlagde virksomheds beretninger fra bestyrelsen og opfordrede alle til at komme med ideer.
3. Regnskab: - blev godkendt af revisor og generalforsamlingen.
4. Indkomne forslag. Ingen
5. Kontingent. Uændret i 2017.
6. Valg til bestyrelsen.
      Carsten Bagger Nielsen, genvalgt
      Jens Erik Stigaard, genvalgt
      Dorthe Hesselager, nyvalgt
De øvrige bestyrelsesmedlemmer:
      Lars Korshøj
      Henry Ammitzbøll
      Tove Husted
Valg af 2 suppleanter:
      Finn Hansen
      Dorthe Husted
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
      Anna-Lise Lisbjerg, revisor
      Asger Andersen, revisorsuppleant
8. Eventuelt. Intet
Referat fra Generalforsamling 2015

35 medlemmer mødt op.

1. Anna-Lise blev valgt som dirigent og Tove Husted som sekretær.
2. Alle bestyrelses medlemmer fortalte om de forskellige arrangementer, som var blevet afholdt det sidste års tid.
3. Henry Ammitzbøll fremlagde det reviderede regnskab. Der skulle efter sigende ikke være bekymringer for selskabets fremtid. Der kom forslag fra et medlem, om vi ikke skulle spare Forantik bladet væk, hvilket blev nedstemt.
4. Ingen indkomne forslag.
5. Kontingent blev fastsat uændret til 200/300 kr. Årligt.
6. Lars Korshøj, Henry Ammitzbøll og Tove Husted blev genvalgt for en 2 årig periode, Jens Erik Stigaard blev valgt til bestyrelsen for en 1 årig periode. Carsten Bagger og Finn Hansen fortsætter. Andre Ebbesen ønskede at stoppe. Supleanter: Kathrine Jørgensen og Dorthe Hesselager.
7. Anna-Lise Lisbjerg blev valgt som revisor og Asger Andersen som -suppleant.
8. Under eventuelt - ingen bemærkninger.


Kunstformidler Peter Haarby, Holstebro kom med et særdeles spændende og veltilrettelagt foredrag, om fortidens, nutidens og fremtidens samlere. Lige for tiden er det gamle hulmaskiner, Peter er på jagt efter (kun dem med 2 huller) så husk det , når i alligevel render rundt på markeder.

Alt i alt en hyggelig 5. maj aften, med skøn violin spil til sangene.

Ref.: Tove Husted
Referat af Generalforsamling 2014

i Gæstgivergården Phønix, Holstebro.

Ca. 20 medlemmer var fremmødt.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Anna-Lise Lisbjerg blev valgt som dirigent. Lars Korshøj som referent.

2. Bestyrelsen aflagde beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år.
Henry Ammitzbøll fortalte, at der p.t. er 80 medlemmer af Selskabet, at der i det forløbne år har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, og at bestyrelsen også i det forløbne år har fungeret uden formand. Louise Westenholz har været sekretær, og Henry har været Selskabets kontaktperson, kasserer og ansvarlig for hjemmesiden.
Henry redigerede desuden bladet Forantik nr. 13, mens Lars redigerede nr. 14. Da Lars redigerer de kommende numre af Forantik, opfordrede han medlemmerne til at skrive indlæg til bladet.
De afholdte arrangementer har typisk været arrangeret af to bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, og en af de arrangerende fortalte herefter om de enkelte arrangementer:
Carsten Bagger Nielsen fortalte om kør-selv-tur til Staarup Hovedgård og Dalsgaard Antik, Skiveden 15. juni 2013. Endvidere om Hyggeeftermiddag søndag den 19. januar 2014 på Gæstgivergården Phønix, Holstebro, hvor 42 medlemmer deltog.
Lars fortalte om kør-selv-tur den 7. september 2013 til Søren Seebachs samling af designet Holmegaard Glas, Aarhus samt loppemarked hos Brugtvareterminalen, Viby. Endvidere om kursusrækken i Grundlæggende Antikvitetskendskab over 7 tirsdage i perioden 8. april – 20. maj 2014, hvoraf der havde været afholdt 4 kursusaftener.
Henry fortalte kør-selv-turen til Heltborg Museum den 21.oktober 2014, hvor Jytte Nielsen fortalte om og viste eksempler påmalere fra Thy, specielt den imponerende samling af malerier af Jens Søndergaard.
Tove Husted Christensen fortalte om Julehygge på Herregården Rysensten, Bøvlingbjerg den 4. december 2014, og om at AHS i Påsken i perioden 12. – 21. april 2014 havde en stand på HjerlHede.
Andrè Ebbesen gjorde opmærksom på den nært forestående bustur til Voergaard Slot i Nordjylland den 24. maj 2014.
Henry rundede beretningen af og gjorde opmærksom på, at der vil blive arrangeret en sommer-kør-selv-tur til Jacobiskolen i Varde, hvor der kommer en stor udstilling af OttoFrellos malerier i anledning af hans 90 års fødselsdag. Tidligere museumsdirektør Ole Faber vil give os en rundvisning.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
 
3. Henry fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 4.728 kr., men han gjorde opmærksom på at overskuddet ikke er retvisende, da indtægter fra kursusrækken er bogført, mens udgifter endnu ikke er bogført.
Både regnskabet for 2012/2013 og 2013/2014 er nu revideret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

4. Som konsekvens af at det ikke har været muligt at finde erstatning for to afgående bestyrelsesmedlemmer, stillede bestyrelsen forslag om følgende ændringer af vedtægterne:
§ 6, 2. afsnit ændres så der kommer til at stå:"Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges - - -"
§ 6, 4. afsnit ændres så der kommer til at stå:"På den årlige ordinære generalforsamling er skiftevis 2-3 og 3-4 bestyrelsesmedlemmer på valg."
Forslagene blev enstemmigt vedtaget.
 
5. Kontingentet blev fastsat til at være uændret.
 
6. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen i det kommende år skal bestå af 6 medlemmer.
André Ebbesen og Carsten Bagger Nielsen blev genvalgt
Finn Hansen blev nyvalgt.
Lis Lohff Nagstrup og Kathrine Jørgensen blev genvalgt som suppleanter.
 
7. Anna-Lise Lisbjerg blev genvalgt som revisor og Asger Andersen som revisorsuppleant.
 
8. Under eventuelt blev der drøftet forskellige muligheder for fremtidige aktiviteter som marked, hvor medlemmer har mulighed for at sælge antikviteter, samt øget brug af hjemmesiden, specielt opslagstavlen.

Referat af Generalforsamling 15. maj 2013.

i Gimsing menighedshus

Ca. 20 personer var fremmødt.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Asger Andersen blev valgt som dirigent. Louise som sekretær.

Asger godkendte generalforsamlingen der var lovlig indvarslet via mail den 28. feb. Og i ForAntik nr. 12  den 11. marts 2013.

2. Bestyrelsen aflagde beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

Henry lagde ud med at fortælle. Da der sidst blev afholdt generalforsamling, den 17. april 2012, var der en del usikkerhed om foreningen kunne forsætte, efter en periode uden afholdte aktiviteter eller arrangementer. Der var desuden ikke indkommet forslag til afløsere af formand og næstformand.

Det lykkes at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Der blev lavet program for efteråret og sendt kontingent-opkrævning ud.

Det viste sig at der var opbakning fra medlemmerne til foreningen forsættelse, selv om der var nogle, der meldte sig ud. Idet der er kommet lige så mange til, som der er meldt ud.  Foreningen tæller pr. 15.05.13: 63 ordinære medlemmer og 29 associerede medlemmer.

Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i året. Foreningen har kørt uden formand og næstformand, da ingen ønskede at have disse poster. Bestyrelsens opgaver er blevet fordelt kollektivt, og alle har orienteret hinanden godt. Louise har været sekretær og Henry blev foreningens kontaktperson, Kasserer og ansvarlig for hjemmesiden.

Herefter fortalte en fra bestyrelsen efter tur, om de afholdte arrangementer, som vedkommende havde været med til at arrangere.

Kathrine fortalte om udflugten den 8/9 og de to foredrag om lertøj og keramik 16/1 og 3/4 2013.

Lars om arrangement om glas den 9/10 2012

Carsten fortalte om kør selv turen til Randers 4/11 2012.

André fortalte om weekendturen til København 9-10/2 2012.

Dorthe om julearrangementet den 29/11 2012 og restaurering aftenen den 11/3 2013.

Herefter afrundede Henry. Han fortalte at der er blevet udgivet 2 numre af ForAntik. Der blev efterlyst forslag og ideer fra medlemmerne, til ture og arrangementer, og der blev opfordret til at bruge hjemmesiden mere aktivt. Han afsluttede med at fortælle, at der var planlagt en kør-selv tur til Staarup Hovedgaard og Dalsgaard antik.

3. Henry fremlagde et urevideret regnskab.

Regnskabet var ikke blevet skrevet under, pga. revisoren havde meldt sig ud af foreningen og revisorsuppleanten af private årsager var forhindret op til generalforsamlingen. Den kommende revisor vil se på regnskabet og skrive det under.

Årsregnskabet 2012/2013 viser et underskud på -1907,11 kr. Dette skyldes bl.a. at der ikke blev opkrævet entre ved det første foredragsarrangement og at der var for få deltagere ved de andre.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der var af bestyrelsen kommet to forslag.

Det ene var vedr. vedtægtsændringer, skriftlig oversigt blev omdelt. Forslagene blev gennemgået og efter et enkelt ændringsforslag mere vedtaget.

Det andet var indstilling af Benny Boysen som æresmedlem, hvilket også blev vedtaget, og Benny fik overrakt diplom og blomster.  

5. Kontingentet blev fastsat som uændret.

6. Valg til bestyrelsen.

Da der ikke var kommet forslag fra medlemmerne til valgene, blev bestyrelsens indstillinger valgt. Kathrine Jørgensen modtog ikke genvalg, og ind kom Tove Husted.  Lars Korshøj og Henry ammitzbøll modtog genvalg. Som suppleant  i stedet for Jutta Jørgensen, som ikke modtog genvalg, blev Lis Lohff Nagstrup og Kathrine Jørgensen valgt.

7. valg af revisor og revisorsuppleant.

Anna-lise Lisbjerg blev genvalgt som revisor og Asger Andersen blev valgt som suppleant.

8. Eventuelt.

Her var der forslag om at det ikke var så godt at mange arrangementer var lagt på en  onsdag, samt at dem der havde været med på Københavnerturen godt kunne have brugt lidt længere tid på markedet i Bellacentret.

Der kom et forslag om at besøge Ehlers samling i Haderslev. Evt. i forbindelse med antik messen i Rødekro.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved kaffe og Dortes hjemmebagte kringle. Imens fortalte Benny Boysen om de forskellige antikviteters skiftende popularitet, hvordan han fik interesse for antikviteter, hans glæde ved antikviteter, samt de venskaber, det fører med sig. Han fortalte også om hvordan ideen til Antik Historisk Selskab opstod.

Referat af Generalforsamling 17. april 2012

i Borbjerg Mølle Kro

Der var ca. 26 fremmødte, som have tilmeldt sig generalforsamlingen.

1. Valg af Dirigent blev Anna-Lise Lisbjerg. Indkaldelsen til generalforsamlingen blev godkendt da den var sendt ud i god tid.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne.
 
 2. Formanden, Benny Boysen, aflagde beretning om selskabets virksomhed.
(Se nedenfor)
Der var Ingen bemærkninger, og denne blev godkendt.
 
3. Kasserer Henry Ammitzbøll fremlagde Årsregnskab 2011/2012 
Indtægter i alt: 267,80 kr
udgifter ialt: 5383,65 kr
Opgørelse underskud: -5.115,85 kr
beholdning ved regnskabsårets slutning: 28.844,35 kr.
der var ingen bemærkninger, og regskabet blev godkendt.
 
4. Behandling af indkomne forslag, udgik da der ikke var kommet nogle.
 
5. Kontingent forsætter uændret. 200 kr. Associeret medlem 100 kr. 
 
6. Valg til bestyrelsen. Benny Boysen (formand), Leif Bech (næstformand og IT-ansvarlig), 
Begge ønskede ikke at modtage genvalg. Louise Westenholz (sekretær) og André Ebbesen (ordinært bestyrelsesmedlem) var villige til at modtage genvalg. Suppleanterne der blev valgt ved sidste generalforsamling i 2011 er valgt for 2 år, og var således ikke på valg, med mindre de selv ønskede at fratræde. Disse er Estrid Oxlund og Jutta Jørgensen. Da der ikke var indkommet forslag fra folk som ønskede at stille op til bestyrelsen blev disse to spurgt om de ønskede at træde ind i bestyrelsen, hvilket de ikke ønskede. Dorthe Hesselager samt Carsten Bagger meldte sig i stedet til bestyrelsen. Der blev ikke foretaget valg.
 
7. Der blev genvalg til revisor og revisorsuppleant. 
 
8. Der var intet under eventuelt.  
 

Formandens beretning ved generalforsamlingen.

Det har unægtelig været et usædvanligt år i AHS, nemlig et år hvor vi ikke har haft nogen selvstændige arrangementer, men i stedet har haft lejlighed til at hægte os på, hvad andre har arrangeret.
  Det falder i høj grad tilbage på formanden, men i seneste nummer af FORANTIK har jeg redegjort for, hvorledes det er kommet til at ske på den måde, så det ser jeg ikke grund til at gentage her. Og det være sagt med det samme, at det ikke er årsagen til, at jeg nu trækker mig som formand. Det er vist 4 år siden vi havde et punkt på et bestyrelsesmøde, som hed ”Kronprins”, men det er ikke lykkedes at få kørt nogen i stilling, og der har slet ikke været trængsel for at stille op til bestyrelsen.
 
Jeg skal også redegøre for, hvad der er sket i årets løb, og der vil jeg gerne fremhæve de meget fordelagtige billetordninger vi efterhånden har fået i stand, således vi kan have gratis adgang til en hel del antikudstillinger. Antik-i-Thy står bag udstillingerne i Doverodde, Tinghallen i Viborg giver billetter til udstillingen i hallen i februar og firmaet Silverfix har meget large stillet fribilletter til rådighed for de udstillinger, hvor firmaet deltager, hvis vi selv vil sørge for distribution.
  Vi fik en indbydelse til at deltage i det regionale fjernsyns optagelser til en ny serie ”Mit kæreste eje”, og jeg vil gerne sige tak til jer, der mødte op, for sagt lavmælt i fortrolig tale, så var det os, der reddede de optagelser, for tilmeldingen fra anden side var meget lille. Og så syntes jeg, at det var et dårligt koncept fjernsynet havde, for vi anede ikke noget om, hvordan det hele skulle gribes an, men jeg syntes, at de mennesker som havde noget med var rigtig gode til at fortælle deres historie på en interessant måde.
  Vi fik ligeledes indbydelse til her 12. april at være med til foredraget på Struer Museum om danske lommelærker. Omkring 50 deltog og heraf var ca. halvdelen vore medlemmer. Foredraget var et godt eksempel på, hvorledes et par entusiastiske samlere prøver at komme længere end bare at samle til sig i bevidstløshed. Man prøver at finde systemer, man undersøger skårdyngerne fra nogle af de gamle glasværker, man besøger andre samlere og prøver at få det hele formidlet ud både i bogform og foredragsform.
  Det var et godt eksempel på, hvor langt interesserede amatører kan nå, og det uden at forfalde til den skråsikkerhed, som ofte præger folk, som har store samlinger. ”Vi har diskuteret det her, men vi er ikke enige, og andre har skrevet sådan og sådan!” Det er ikke opstillet ufejlbarlige facitlister og det er rart at vide, at der er mange tolkningsmuligheder åbne.
 
Selvfølgelig skulle vi selv have haft en ekskursion, et par foredrag, et hyggeligt julemøde. Det er der medlemmer der har savnet, også jeg selv. Nogen har ment, at vi lige så godt kunne lukke selskabet ned, og se tilbage på nogle gode år, hvor vi nogle gange har været mere eller mindre involveret i en snes arrangementer, sådan blev det nu ikke i år. Jeg har syntes, at med de gode folk, som er tilbage i bestyrelsen, selv om Leif og jeg går ud, så er der gode muligheder for at køre selskabet videre, måske med andre ideer og tillempning af vedtægterne.
  Det her bliver så min sidste beretning. Den måtte gerne have været lidt længere og lidt fyldigere, men nu sætter jeg mig på en af de menige stole, men helst en med et godt armlæn, for det er efterhånden blevet meget nødvendigt for mig. Men jeg sætter mig ikke blot ned på den flade. Jeg vil gerne være til hjælp, om der er brug for mig i forskellige sammenhænge. Tak til jer alle sammen.

Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541