Bookmark and Share     Sitemap


Vedtægter

for Antik-Historisk Selskab

 Navn og formål:
§ 1: Selskabets officielle navn er ”Antik-Historisk Selskab” - i almindelighed forkortet AHS.
§ 2: Selskabets virkeområde er primært det midt- og vestjyske område, defineret ved grænserne for Viborg og Ringkøbing amter fra 1970. Hjemsted er Struer kommune.
§ 3: Selskabets formål er inden for sit geografiske virkeområde gennem foredrag og kurser samt ved kulturelle og debatskabende arrangementer inden for den folkeoplysende ramme at formidle viden og udveksle erfaringer omkring antikviteter og den kulturhistorie, der er knyttet til disse. Derudover afvikles der ekskursioner med samme formål.
§ 4: Der afholdes årligt et antal arrangementer i perioden september-maj, og i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Møderne varsles skriftligt til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel. Endvidere afholdes mindst 1 ekskursion om året, og hvis der er den fornødne tilslutning blandt medlemmerne kan der arrangeres studieture til udlandet.
Medlemmer:
§ 5: Som stemmeberettiget fuldt medlem kan optages enhver, som kan gå ind for selskabets formål, som det er formuleret i § 3.
Som associerede medlemmer uden stemmeret optages til reduceret kontingent ægtefæller eller en person med samme husstandsadresse som et fuldt medlem. Husstanden modtager kun ét eksemplar af selskabets korrespondance, men deltager i øvrigt i selskabets aktiviteter på lige fod med stemmeberettigede medlemmer.
Til æresmedlem kan på en ordinær generalforsamling efter indstilling af mindst 3 medlemmer udnævnes dels medlemmer, som har gjort sig særlig fortjent af selskabet, dels ikke-medlemmer, som ved deres indsats for selskabet har skabt særlig respekt om dets navn.
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler i åbenlys modstrid med selskabets interesser, eller medlemskabet skønnes at være til direkte skade for selskabet, kan bestyrelsen suspendere medlemskabet. Denne afgørelse kan dog af den pågældende bringes frem på den førstkommende ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.
På tilsvarende måde kan bestyrelsen nægte optagelse i selskabet af personer, hvis medlemskab skønnes at være til skade for selskabet.
Ikke-medlemmer kan mod betaling deltage i selskabets foredrag og andre arrangementer.
Organisation og styrelse:
§ 6: Generalforsamlingen er under iagttagelse af selskabets vedtægter selskabets højeste myndighed.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år på en generalforsamling. Derudover vælges 2 suppleanter for 1 år.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder den ene eller begge suppleanter indtil næste generalforsamling.
På den årlige ordinære generalforsamling er skiftevis 2-3 og 3-4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Ved valg på skæve tidspunkter fastsættes det for hvilket tidsrum dette valg gælder.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med:
– Formand.
– Næstformand, der ved formandens forfald varetager dennes funktioner
– Sekretær, der sammen med formanden varetager selskabets løbende administration, herunder tilrettelæggelse af selskabets arrangementer og udførelse af selskabets korrespondance.
– Kasserer, der varetager selskabets økonomi og fører regnskabet i henhold til vedtægterne. Kassereren er ansvarlig for de ham betroede midler.
Generalforsamlingen vælger desuden en revisor og en revisorsuppleant for 1 år.
Enhver ordinær generalforsamling indvarslet i henhold til selskabets vedtægter er beslutningsdygtig, med mindre andet er særskilt fastsat i vedtægterne.
Alle sager afgøres ved simpelt flertal, med mindre andet er særskilt fastsat i vedtægterne. Til udøvelse af stemmeret kræves personligt møde eller skriftlig fuldmagt lydende på navn og adresse. Fuldmagten skal godkendes af dirigenten. Et medlem kan højst stemme med to fuldmagter.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Afstemningen skal foregå skriftligt, såfremt et medlem fremsætter anmodning herom. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne stemmer.
§ 7: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned med mindst følgende punkter:
1: Valg af dirigent og sekretær for generalforsamlingen.
2: Formanden aflægger beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Fastsættelse af årskontingent.
6: Valg af medlemmer til bestyrelsen + suppleanter.
7: Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
8: Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen samt evt. forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter, skal være bestyrelsen i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlinger søges afholdt på skift i forskellige kommuner i selskabets virkeområde.
Generalforsamlingens sekretær fører protokol over foretagne valg m.v. Protokollen underskrives af dirigenten.
Indvarsling af generalforsamling foretages skriftligt af bestyrelsen med mindst 14. dages varsel. Der gives samtidig meddelelse om samtlige forhandlingsemner. Ændringsforslag til disse forhandlingsemner fremsat på generalforsamlingen skal behandles og kan vedtages.
Ethvert fuldt medlem af selskabet er valgbar ved valg til bestyrelse og revision bortset fra personer, som på grund af inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbar.
§ 8: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav herom over for bestyrelsen. Et sådant krav skal indeholde motiveret dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og skal afholdes inden 1 måned efter kravets fremsættelse.
Dagsorden for en ekstraordinær generalforsamling skal meddeles i indkaldelsen.
Økonomi:
§ 9: Selskabets medlemmer betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Associerede medlemmer betaler halvt kontingent.
Selskabets regnskabsår er perioden fra 1. april til 31. marts det følgende år.
Fuldmagt til at administrere selskabets konti har kassereren efter formandens eller bestyrelsens underskrift i banken.
Regnskabet skal revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.
Som revisor/revisorsuppleant kan vælges enhver person, der ikke er bestyrelsesmedlem.
Det reviderede regnskab skal fremlægges på den årlige generalforsamling.
Diverse bestemmelser:
§ 10: Selskabets vedtægter kan kun ændres på en ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.
Ændringsforslag skal anmeldes skriftligt til sekretæren senest 1. marts.
§ 11: Selskabet kan kun opløses ved beslutning af en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen. Ved indvarslingen af generalforsamlingen, skal det udtrykkeligt tilkendegives, at selskabets opløsning står på dagsordenen.
Såfremt der ikke er 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer til stede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.
Før afstemning om selskabets opløsning skal der træffes beslutning om anvendelsen af selskabets midler. Ved opløsning tilfalder selskabets aktiver et almennyttigt formål.

Således vedtaget på selskabets stiftende generalforsamling den 29. maj 2006
Hans Jørgen Eriksen
Dirigent
– og ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 15. maj 2013
Asger Andersen
Dirigent
– og ændret på selskabets ordinære generalforsamling den 30. april 2014
Anna-Lise Lisbjerg
Dirigent
Jens Erik Stigaard | Sølystvej 45, 7620 Lemvig  | Tlf.: 31651541